Vasanta Innopark - SHOPEHOUSE

SHOPEHOUSE
SHOPEHOUSE
Total Unit : 23
Kisaran Harga : 4000000
Luas Tanah : 75
Lihat Siteplan